608 846 750
kancelaria.wilkiewicz@gmail.com

Klienci biznesowi

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców z różnych branż. Tryb pracy jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta, zapewniając pomoc prawną prawne na dogodnych dla Klienta warunkach.

prawo kontraktowe obejmujące sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie wszystkich rodzajów umów;

dochodzenie roszczeń wynikających z umów;

zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu egzekucyjnym;

sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego;

sporządzanie pism procesowych.

bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, ich organów spółek, w tym opracowywanie projektów umów, statutów i regulaminów;

obsługę prawną zakładania oraz likwidacji spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw;

obsługa prawna procesów łączenia, podziału i przekształcenia spółek prawa handlowego oraz zmian kapitałowych i właścicielskich w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych (podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów/akcji);

przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz reprezentacja w postępowaniach rejestrowych spółek prawa handlowego;

inicjowanie i reprezentacja dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i naprawczych;

pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa konkurencji.

analiza stanu prawnego nieruchomości;

opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów w zakresie obrotu nieruchomościami, m. in. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości komercyjnych;

ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach (hipoteka);

pomoc prawna w  uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych związanych z nieruchomością lub procesem budowlanym;

przekształcenia gruntów;

opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, o prace projektowe i o generalne wykonawstwo;

doradztwo prawne obejmujące w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

doradztwo przy nawiązywaniu stosunków pracy oraz kontraktów menedżerskich, w tym przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o powierzeniu mienia;

doradztwo w zakresie przejmowania zakładu pracy oraz przejmowania pracowników przez nowego pracodawcę;

pomoc prawna w zakresie zwolnień grupowych;

opracowanie wewnętrznych regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania.

doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym w sprawach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa budowlanego;

pomoc prawna w zakresie uzyskiwania pozwoleń, zezwoleń, zgód, licencji i koncesji wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej.

opiniowanie i opracowywanie umów z zakresu prawa przewozowego i spedycji;

doradztwo prawne w zakresie wykonywania umów przewozu i spedycji;

dochodzenie roszczeń związanych z usługami transportowymi.

analiza prawna ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

opiniowanie ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

sporządzanie odwołań, skarg oraz informacji o czynności niezgodnej z prawem;

reprezentacja w postępowaniach odwoławczych i sądowych.