608 846 750
kancelaria.wilkiewicz@gmail.com

KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych, wydaje opinie prawne, a także reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Klienci indywidualni mogą liczyć na kompetentne doradztwo i wsparcie we wszystkich obszarach prawa, w tym w szczególności:

 sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia;

sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in. dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku, eksmisji;

sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości;

sprawy związane z obrotem nieruchomości;

windykacja należności pieniężnych;

reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku;

sprawy o dział spadku;

sprawy o zachowek;

sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe.

sprawy o rozwód i separację;

sprawy o alimenty;

sprawy dotyczące wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskie;

sprawy o podział majątku;

doradztwo w zakresie umów majątkowych małżeńskich.

sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;

sprawy o przywrócenie do pracy;

sprawy o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy;

sprawy o sprostowanie świadectwa pracy;

sprawy dotyczące emerytur i rent.

sprawy dotyczące sprzedaży konsumenckiej;

sprawy dotyczące kredytu konsumenckiego;

sprawy wynikające z rękojmi i gwarancji.

sprawy sporne z organami administracji publicznej i organami podatkowymi;

występowanie w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

sprawy dotyczące scalania i podziału nieruchomości;

sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości;

sprawy dotyczące utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym;

sprawy dotyczące własności lokali i wspólnot mieszkaniowych.